Handledning & coachning

Yrkesmässig handledning 

Handledning är en pedagogisk process som kan ske enskilt eller i grupp och utgår ifrån relationelöv på grenn. Det kan vara relationerna inom en arbetsgrupp eller relationen till tredje person. Till exempel så handlar det för terapeuten om relationen till klienten och vad som sker i samspelet, för chefen vad som sker i relation till medarbetarna och för läraren vad som sker i relation till eleven.

Handledningen utgår från den faktiska situationen med dess utmaningar och problemställningar, vilket ger en reell utgångspunkt och resultatet upplevs ofta som kraftfullt. Syftet är att skapa möjlighet till en utveckling av den personliga yrkesrollen eller relationerna i gruppen, att få ökad självinsikt och hitta nya handlingsalternativ.

Handledning är ett processorienterat arbetssätt, vilket innebär både stöd och konfrontation – att stötta idéer, ge feedback, tydliggöra, utmana och ifrågasätta. Handledning fungerar som avlastning och bollplank, och ger möjligheter till påfyllnad och växande. De handledda får möjlighet att reflektera över sina handlingar, utforska och pröva nya kreativa handlingssätt relaterat till yrkesprofessionen.

Som handledare leder jag processen och kan också bidra med kunskap inom det fält som är föremål för handledningen.

Chefshandledning/coachning

Chefshandledning/coachning utgår från ett konstaterat nuläge där du får stöd utifrån din situation och dina behov. Det kan handla om att hantera relationer till medarbetare, hitta din roll i organisationen, öka motivationen eller hantera stress.