Skolförbättring

När man idag vill utveckla och förbättra en organisation handlar det inte bara om att ändra strategier och strukturer utan om att ha ett lärandeperspektiv som utgår från nyckelpersonerna i organisationen. Sedan 2005 har jag arbetat med skoförbättring i skola och förskola.

Det finns personer som har ledarfunktioner på olika nivåer: rektorer, förskolechefer, arbetslagsledare, teamledare och lärare. Som ledare kan man bara uppnå resultat genom och tillsammans med andra människor i organisationen. Det är personerna och relationerna dem emellan som ger organisationen liv. Det är därför viktigt att
prioritera personerna och relationerna i utvecklingen.

Jag riktar mig tillfyr

  • Rektorer, förskolechefer
  • Team- och arbetslagsledare
  • Ledningsgrupper
  • Förstelärare

Jag erbjuder

Ledarskapsutbildningar

Processledarutbildning 

Lärarledarskap i klassrummet

Fördjupat personligt ledarskap – avancerad nivå

Teamutbildningar

Ledningsgruppsutveckling

Kollegial handledning

Konflikthantering

Handledning

Chefsstöd

Coaching och handledning för rektorer och förskolechefer

Verksamhetsförbättring för en hel organisation

 

Vid större uppdrag samarbetar jag med erfarna kollegor.

Arbetssätt

Utbildningarna bygger på det personliga engagemanget och närvaron hos var och en som deltar. Inlärningen blir personlig och är både engagerande och intensiv. Det är viktigt att identifiera utvecklingsbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå och personligen ansvara för att arbeta med dessa.

  • Vi arbetar en till flera dagar i process vilket ger fördjupad kunskap i och ökad förståelse för ämnet
  • Utbildningen bygger på tre delar - det personliga, det mellanmänskliga och det professionella – som tillsammans utgör en helhet
  • Utbildningen varvar teori, dialog och reflektion, individuellt, i par och i grupp
  • Deltagarna får prova på konkreta verktyg och modeller